Terms of Use

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE SINCH

 1. Úvodní ustanovení

  1. Aplikace Sinch umožňuje společnostem či organizacím řídit projekty a organizovat pracovníky a nabízí též například nástroje plánování, organizace pracovní síly, CRM, reporting, finanční nástroje či moduly pro nábor nových pracovníků. Na druhé straně aplikace Sinch umožňuje pracovníkům či zájemcům o práci u dané společnosti nebo organizace zřídit si uživatelský účet a jeho pomocí se přihlašovat k plnění vypsaných úkolů, evidovat si odpracovaný čas či například sledovat výši odměny.
  2. Tyto Podmínky užívání Aplikace Sinch vydané společností Sinch, s.r.o., IČ: 242 74 330, se sídlem Zdiměřická 1427/9, Praha 4, 149 00, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 199887 upravují právní poměry související s užíváním Aplikace Sinch ze strany Uživatele.
  3. Tyto Podmínky užívání se aplikují na právní poměry mezi společností Sinch a Uživatelem při užívání Aplikace, neboť tvoří nedílnou součást smlouvy o užívání Aplikace, kterou Uživatel uzavírá se společností Sinch okamžikem odsouhlasení těchto podmínek v průběhu registrace do Klientské Aplikace. Vyjádření souhlasu s Podmínkami užití je nezbytným předpokladem registrace Uživatele do Klientské Aplikace a vytvoření jeho Uživatelského účtu.
  4. Uživatel bere na vědomí, že Klientská Aplikace, do které Uživatel provádí registraci, je spravována společností či organizací odlišnou od společnosti Sinch. Společnost Sinch pouze poskytuje těmto společnostem a organizacím Aplikaci jako technický nástroj pro usnadnění jejich činnosti, přičemž dále provádí provoz a technickou podporu Klientské Aplikace a operace ukládání dat. Společnost Sinch nemůže nijak určovat ani měnit obsah a rozsah dat ukládaných do Klientské Aplikace. Za tyto činnosti je vždy odpovědná příslušná společnost či organizace, která Klientskou Aplikaci provozuje.
  5. Společnost Sinch prostřednictvím Aplikace pouze usnadňuje Uživateli registraci a přihlášení do Klientské Aplikace propojením Aplikace s jeho existujícími účty (profily) na službách Facebook či Google, a je tak prostředníkem pro přenos osobních údajů z takového profilu do registračního či přihlašovacího formuláře Klientské Aplikace.
 2. Definice

  1. Termíny označené v těchto Podmínkách užívání velkým písmenem mají následující význam:

   1. Podmínky užívání: tyto podmínky užívání;
   2. Aplikace: internetová aplikace Sinch provozovaná společností Sinch umožňující přenos dat a údajů z Externího Profilu Uživatele do registračního či přihlašovacího formuláře Klientské Aplikace;
   3. Klientská Aplikace: aplikace, do níž Uživatel provádí registraci či přihlášení, která je vyvinutá společností Sinch a přizpůsobená potřebám konkrétní společnosti či organizace a dostupná prostřednictvím personalizované domény, provozovaná a spravovaná příslušnou společností či organizací;
   4. Externí Profil: profil nebo účet, který má Uživatel zřízen na službě Facebook či Google;
   5. Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Sinch a Uživatelem;
   6. Sinch: společnost Sinch, s.r.o., IČ: 242 74 330, se sídlem Zdiměřická 1427/9, Praha 4, 149 00, Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 199887, jakožto vývojář a poskytovatel technického řešení, které Aplikace představuje;
   7. Uživatel: osoba provádějící registraci do Klientské Aplikace či osoba s již zřízeným Uživatelským účtem;
   8. Uživatelský účet: uživatelské rozhraní pro využívání funkcionalit Aplikace registrovaným Uživatelem;
   9. Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   10. GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES.
 3. Účel Smlouvy a užívání Aplikace, uzavření Smlouvy

  1. Uživatelem může být jakákoli fyzická osoba starší 15 let.
  2. Užívání Aplikace je pro Uživatele bezplatné. Na užívání Klientské Aplikace se mohou vztahovat jiné podmínky užívání stanovené příslušným provozovatelem, jež jsou Uživateli před registrací do Klientské Aplikace prezentovány k odsouhlasení.
  3. Smlouva je uzavřena elektronicky odsouhlasením Podmínek užívání při zahájení registrace do Klientské Aplikace na příslušné adrese.
  4. Uživatel bere na vědomí, že uzavření Smlouvy a užívání Aplikace či Klientské Aplikace je dobrovolné. Uživatel se může rozhodnout, zda Smlouvu uzavřít a zda Aplikaci či Klientskou Aplikaci užívat.
  5. Účelem Smlouvy je umožnit Uživateli zjednodušenou registraci či přihlášení do Klientské Aplikace provozované třetí osobou, a to pomocí propojení registračního či přihlašovacího formuláře Klientské Aplikace s již existujícím Externím Profilem Uživatele.
 4. Oprávnění pro Aplikaci

  1. Odsouhlasením těchto Podmínek užívání a uzavřením Smlouvy uděluje Uživatel Aplikaci oprávnění k:

   1. přístupu k datům a osobním údajům zveřejněným či jinak přidruženým k jeho Externímu Profilu, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Smlouvy dle předchozího článku;
   2. přenosu identifikačních údajů a jiných dat (zejména v rozsahu jméno a příjmení, profilová fotografie, e-mail) z Externího Profilu do registračního či přihlašovacího formuláře Klientské Aplikace, tak, aby Uživatel mohl v budoucnu provádět přihlášení do Klientské Aplikace bez nutnosti zadávání speciálního hesla;
   3. předání dat a údajů ve výše uvedeném rozsahu provozovateli Klientské Aplikace, do níž Uživatel dobrovolně provádí registraci či přihlášení na základě smlouvy či jiného právního poměru nebo dohody s tímto provozovatelem;
   4. propojení Externího Profilu s Uživatelským účtem Uživatele, tak, aby budoucí přihlašování do Klientské Aplikace bylo Uživateli umožněno bez nutnosti zadávání speciálního hesla.
 5. Prohlášení a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel bere na vědomí, že k řádnému užívání Aplikace a registraci či přihlášení do Klientské aplikace je nutné mít zřízený alespoň jeden aktivní Externí Profil.
  2. Uživatel bere na vědomí, že odsouhlasením těchto Podmínek užívání a uzavřením Smlouvy nemusí dojít k vyplnění veškerých údajů do příslušného formuláře a Uživatel souhlasí s tím, aby byl po dokončení přenosu údajů a dat z Externího Profilu do registračního či přihlašovacího formuláře přesměrován do Klientské Aplikace za účelem dokončení registrace a doplnění chybějících údajů.
  3. Uživatel odpovídá za to, že osobní údaje a jiná data, které jsou zveřejněny či jinak spojeny s jeho Externím Profilem se vztahují k jeho osobě a jsou pravdivé, přesné a úplné.
  4. Uživatel odpovídá za to, že osobní údaje a jiná data, které jsou zveřejněny či jinak spojeny s jeho Externím Profilem neporušují práva jiných osob (například práva na ochranu osobnosti, dobrého jména či soukromí) a jsou v souladu s účinnými právními předpisy (například nejsou hanlivé, či nezobrazují zakázanou symboliku).
  5. Uživatel smí k registraci či přihlášení do Klientské Aplikace použít pouze svůj vlastní Externí Profil.
  6. Uživatel odpovídá za újmu způsobenou třetím osobám porušením závazků uvedených v tomto článku.
 6. Prohlášení a povinnosti společnosti Sinch

  1. Společnost Sinch se zavazuje použít údaje či data zveřejněná či jinak spojená s Externím Profilem Uživatele pouze k účelu uvedenému v článku 3 těchto Podmínek užívání, a to v rozsahu oprávnění udělených uživatelem podle článku 4 těchto Podmínek užívání.
  2. Společnost Sinch je dále oprávněna použít údaje či data zveřejněná či jinak spojená s Externím Profilem Uživatele za účelem ochrany svých práv a zájmů dotčených tím, že uživatel poruší své závazky či prohlášení uvedené v článku 5 těchto Podmínek užití.
  3. Společnost Sinch se zavazuje nezveřejnit či nezpřístupnit třetí osobě odlišné od provozovatele Klientské Aplikace údaje či data zpřístupněná jí Uživatelem za účelem plnění Smlouvy.
  4. Společnost Sinch se zavazuje nevyužít ve svůj prospěch v rozporu se Smlouvou údaje či data zpřístupněná jí Uživatelem za účelem plnění Smlouvy.
  5. Společnost Sinch neodpovídá Uživateli za funkčnost Uživatelského účtu v Klientské Aplikaci či jeho vedení, jakož ani za další závazky související s užíváním Klientské Aplikace. Práva a povinnosti Uživatele plynoucí z užívání Klienské Aplikace se řídí smlouvou uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem Klientské Aplikace a jejími podmínkami.
 7. Fungování Aplikace, troubleshooting

  1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace nemusí být dostupná či funkční nepřetržitě. Společnost Sinch neodpovídá za případné výpadky funkčnosti Aplikace způsobené zaviněním či výlukou na straně třetí osoby, případně způsobené poškozením či údržbou softwarové či hardwarové infrastruktury třetích stran.
  2. Společnost Sinch si vyhrazuje právo bez předchozí notifikace změnit či přestat poskytovat jakoukoli službu v rámci Aplikace či provádět údržbu hardwarové či softwarové infrastruktury spojenou s dočasnou nedostupností Aplikace. Společnost Sinch neodpovídá za újmu způsobenou změnou či nedostupností Aplikace.
  3. Jakékoli problémy s Aplikací či Externím Profilem (včetně jeho zneužití třetí osobou) ohlásí Uživatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu support@sinch.cz.
  4. Společnost Sinch se zavazuje přijmout opatření potřebná k zajištění nápravy problémů ohlášených Uživatelem či jinak zjištěných při provozování aplikace v rozumné době po jejich zjištění
 8. Ochrana soukromí

  1. Společnost Sinch je správcem osobních údajů Uživatele ve smyslu GDPR, a to v rozsahu a za účelem dle Smlouvy.
  2. Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek užívání souhlasí s tím, aby společnost Sinch předala osobní údaje zpřístupněné Uživatelem dle Smlouvy provozovateli Klientské Aplikace za účelem sjednaným ve Smlouvě.
  3. Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 12 GDPR včetně práv, která Uživatel může na ochranu svého soukromí uplatnit, jsou Uživateli poskytnuty v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, s nímž je uživatel seznámen před uzavřením Smlouvy a který je rovněž dostupný na webu www.onsinch.com.
  4. Doplňující poučení o zpracování osobních údajů může společnost Sinch uvést v Aplikaci a z příslušných míst na ně Uživatele odkázat.
 9. Závěrečná ustanovení

  1. Právní poměry mezi Uživatelem a společností Sinch plynoucí či jinak související s užíváním Aplikace se kromě těchto Podmínek užívání řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Tím nejsou dotčena kogentní ustanovení na ochranu spotřebitele stanovená obecně závaznými právními předpisy Evropské Unie.
  2. Je-li některé ustanovení Podmínek užívání neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností konkrétního ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek užívání.
  3. Společnost Sinch může tyto Podmínky užívání kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek užívání. Změna bude Uživateli bez zbytečného odkladu oznámena, a to vždy při prvním přihlášení do Aplikace po úpravě Podmínek užívání. Uživatel může vyslovit písemnou formou svůj nesouhlas s novou verzí Podmínek užívání do 14 dnů od doručení oznámení o jejich změně, kdy v takovém případě může Uživatel ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou společnosti Sinch elektronicky. Výpovědní doba činí 14 dní od doručení výpovědi společnosti Sinch. Stejné účinky jako doručení výpovědi má též odinstalace Aplikace z Uživatelova zařízení.
  4. Tyto Podmínky užívání nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2021.

Sinch, s.r.o.