VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVOU APLIKACI OnSinch
účinné od 1.3.2024

ČLÁNEK 1: Definice pojmů

 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) se rozumí pojmem:
  1. Vlastník – obchodní společnost OnSinch, s.r.o., IČ: 242 74 330, se sídlem Příběnická 939/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199887;
  2. Partner – osoba, která uzavírá s Vlastníkem Smlouvu;
  3. Smlouva – smlouva o užívání internetové aplikace OnSinch uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, zakládající závazkový právní poměr mezi Vlastníkem a Partnerem, na jejímž základě Vlastník zřizuje Partnerovi administrátorský přístup k Aplikaci a zavazuje se mu umožnit její užívání v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě;
  4. Smluvní strany, resp. jen Strany – Vlastník a Partner;
  5. Aplikace – internetová aplikace OnSinch – online globální platforma pro správu personálu, objednávek, událostí a souvisejících obchodních procesů s širokým spektrem integrovaných funkcí zaměřená zejména na oblast dočasného zaměstnávání a správy lidských zdrojů, jejímž vlastníkem a osobou oprávněnou vykonávat majetková práva k ní je Vlastník;
  6. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK 2: Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP vydané Vlastníkem v souladu s ust. § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují práva a povinnosti mezi Smluvními stranami v rámci závazkového vztahu založeného Smlouvou.
 2. Tyto VOP jsou závazné pro Smluvní strany a ujednání v nich obsažená jsou nedílnou součástí obsahu Smlouvy. Od okamžiku uzavření Smlouvy se vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran řídí Smlouvou a těmito VOP. Tyto VOP se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje odchylnou úpravu. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 3. Smluvní strany tímto výslovně stanoví, že odkáže-li Partner nebo již odkázal dle § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, na své obchodní podmínky, které byť jen částečně odporují Smlouvě, těmto VOP či jiným ujednáním Stran, je tento odkaz Partnera právě pro takový rozpor neplatný a Partner jej zároveň s uzavřením Smlouvy bere zpět. Obchodní podmínky Partnera se nepoužijí jako celek.

ČLÁNEK 3: Rozhodné právo

 1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Jakékoli spory vyvstalé v souvislosti se Smlouvou či závazky z ní se Smluvní strany zavazují řešit nejdříve smírnou cestou. Nebude-li možné jejich řešení smírnou cestou, veškeré spory plynoucí ze Smlouvy či vyvstalé v souvislosti s ní jsou příslušné projednat a rozhodnout obecné soudy České republiky.
 2. V souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je k rozhodování sporů mezi Smluvními stranami místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 4. V případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, dohodly se smluvní strany, že k rozhodování Sporů je místně příslušný Městský soud v Praze.

ČLÁNEK 4: Troubleshooting

 1. Vlastník odpovídá za řádné fungování Aplikace a její dostupnost v souladu s účelem Smlouvy.
 2. Vlastník neodpovídá za přerušení či omezení funkčnosti či dostupnosti Aplikace, pokud je takové přerušení či omezení způsobeno vnější nepředvídatelnou události, která nastala nezávisle na vůli či zavinění Vlastníka a které nebylo možno předejít ani s vynaložením rozumné péče, jako například živelní pohroma, válka, stav epidemie či pandemie, výpadky dodávky elektrické energie či sítí elektronických komunikací nebo hackerský útok, při němž došlo k porušení zabezpečení Aplikace, aniž by Vlastník zanedbal povinnost řádné péče za účelem jeho předejití (dále jen „Událost vyšší moci“). Vlastník je povinen výskyt Události vyšší moci bez zbytečného odkladu oznámit Partnerovi a informovat jej o předpokládaném trvání, okolnostech a důsledcích vzniklé události.
 3. Vlastník je povinen přijmout odpovídající opatření za účelem nápravy problémů s funkčností Aplikace, kterými se rozumí:
  1. Drobná závada = nepodstatné omezení funkčnosti dílčích komponent Aplikace (např. nesprávné zobrazování prvků či dat) bez dopadů na samotnou funkčnost Aplikace jako celku;
  2. Omezení funkčnosti = podstatné omezení rychlosti zpracování dat v Aplikaci nezpůsobené vadami připojení Partnera či jiné podstatné omezení procesů v Aplikaci za současného zachování funkčnosti a dostupnosti Aplikace pro Partnera;
  3. Výpadek = nedostupnost Aplikace zapříčiňující absolutní nemožnost jejího užívání Partnerem.
 4. V závislosti na závažnosti problému s funkčností Aplikace přijme Vlastník účinná opatření v souladu s příslušnou úrovní servisních služeb, která byla mezi ním a Partnerem sjednána ve Smlouvě a která je blíže vymezena v čl. 6 těchto VOP.
 5. Nebude-li Vlastník z důvodu Události vyšší moci nebo z důvodu výpadku služeb třetích stran, které jsou pro provoz Aplikace nutné, zejména (nikoliv však výlučně) z důvodů nefunkčnosti služeb třetích osob (např. změna API internetového bankovnictví, nefunkčnost internetového bankovnictví, nefunkčnost na straně poskytovatele cloudových a serverových služeb), schopen přijmout opatření k nápravě problémů s funkčností Aplikace v ujednaném termínu, informuje o tom bez zbytečného odkladu Partnera a sdělí mu očekávaný termín nápravy.

ČLÁNEK 5: Balíčky Aplikace a jejich technická specifikace, onboarding

 1. Vlastník nabízí Aplikaci k užívání jednotlivým partnerům v diferencovaných balíčcích dle rozsahu a obsahu funkcionalit, modulů, oprávnění, služeb či výhod s nimi spojených. Balíčky jsou specifikovány v odst. 2 tohoto článku. Vlastník se zavazuje Partnerovi umožnit užívání Aplikace v rozsahu (balíčku), který je výslovně označen v textu Smlouvy.
 2. Specifikace jednotlivých balíčků Aplikace a služeb s nimi spojených:
Specifikace jednotlivých balíčků Aplikace a služeb s nimi spojených: Starter Essential Grow
POČET PRACOVNÍCH HODIN MĚSÍČNĚ 1.000 5.000 10.000
VELIKOST DATABÁZE KLIENTŮ 50 500 1.000
VELIKOST DATABÁZE AKTIVNÍCH PRACOVNÍKŮ 50 500 1.000
POČET ADMINISTRÁTORSKÝCH ÚČTŮ 1 3 10
MNOŽSTVÍ JAZYKOVÝCH VERZÍ 1 2 všechny dostupné
ÚROVEŇ SERVISNÍ SLUŽBY SLA1 SLA2 SLA3
JEDNORÁZOVÝ ONBOARDINGOVÝ POPLATEK 9.120Kč 22.440Kč 43.200Kč
POČET HODIN VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 4 8 12
VSTUPNÍ IMPORT DATABÁZE PRACOVNÍKŮ V CENĚ ne ano ano
VSTUPNÍ IMPORT DATABÁZE KLIENTŮ V CENĚ ne ne ano
Specifikace jednotlivých balíčků Aplikace a služeb s nimi spojených: Grassroots Foundation Momentum
VELIKOST DATABÁZE DOBROVOLNÍKŮ 500 1.000 2.500
POČET ADMINISTRÁTORSKÝCH ÚČTŮ 1 3 10
MNOŽSTVÍ JAZYKOVÝCH VERZÍ 1 2 všechny dostupné
ÚROVEŇ SERVISNÍ SLUŽBY SLA1 SLA1 SLA1
JEDNORÁZOVÝ ONBOARDINGOVÝ POPLATEK 3.190Kč 6.730Kč 10.800Kč
POČET HODIN VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 3 5 7
VSTUPNÍ IMPORT DATABÁZE DOBROVOLNÍKŮ V CENĚ ne ne ne
VSTUPNÍ IMPORT DATABÁZE KLIENTŮ/ORGANIZACÍ V CENĚ ne ne ne

3. Onboarding je počáteční fází spolupráce Smluvních stran, během něhož probíhá ze strany Vlastníka nastavování Aplikace pro potřeby Partnera, školení Partnera v ovládání Aplikace a jeho zaučení při práci s funkcionalitami Aplikace, jakož i testování provozu Aplikace při činnosti Partnera. Součástí onboardingu není import dat či databází Partnera do Aplikace ze strany Vlastníka, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. V takovém případě má Vlastník nárok na zaplacení úhrady za import dat ve výši sjednané ve Smlouvě.
4. Cena hodiny školení, onboardingu či jiné nadstandardní podpory vychází na 2.640Kč bez DPH.
5.Cena za vstupní import databáze pracovníků nebo klientů v datově čitelném formátu podle naší šablony vychází na 7.500Kč bez DPH za každý import.

ČLÁNEK 6: Úrovně podpory a údržby, servisní služby Vlastníka a upgrady Aplikace

 1. Vlastník za účelem realizace předmětu Smlouvy zajistí:
  1. zřízení a provoz virtuálního serveru umožňujícího využití a práci s Aplikací OnSinch; a
  2. zřízení dostatečného datového prostoru pro ukládání dat Partnera na datovém úložišti spojeném s Aplikací OnSinch, a to s vlastnostmi a kapacitou nezbytnými pro řádné užívání Aplikace OnSinch ze strany Partnera;
  3. monitoring funkčnosti a dostupnosti Aplikace v režimu 24/7;
  4. denní zálohování databáze Aplikace OnSinch a dat uložených Partnerem;
  5. 99.9% dostupnost Aplikace OnSinch
 2. Vlastník se Smlouvou zavazuje poskytovat Partnerovi servisní služby, jejichž účelem je zejména zajistit řádné fungování Aplikace, aktualizace jejích funkcí a komponent a poskytnout Partnerovi služby podpory a údržby při provozu Aplikace, a to v rozsahu některé z následujících úrovní servisních služeb, kterou Smluvní strany ve Smlouvě sjednají (dále též jako „Servisní služby“):
  SLA 1 SLA 2 SLA 3
Monitoring aplikace 24/7 ano ano ano
Denní zálohování ano ano ano
Dostupnost 99,9% 99,9% 99,9%
Kanály podpory      
Přístup do báze znalostí ano ano ano
E-mailová podpora ano ano ano
Chat v aplikaci (ve vývoji) ne ano(Po-Pá 9:00-17:00 SEČ) ano(Po-Pá 9:00-17:00 SEČ)
Telefonní a video podpora ne ano(Po-Pá 9:00-17:00 SEČ) ano(Po-Pá 9:00-17:00 SEČ)
Dedikovaný support manažer ne ne ano
Úrovně priorit a reakční doby      
Priorita 1 - 🔴 Kritická
(doba odezvy / doba vyřízení)
24h / 48h 12h / 24h 8h / 12h
Priorita 2 - 🟡 Důležitá
(doba odezvy / doba vyřízení)
2 pracovní dny / 14 pracovních dní 2 pracovní dny / 7 pracovních dní 2 pracovní dny / 3 pracovní dny
Priorita 3 - 🔵 Nízká
(doba odezvy)
5 pracovních dní 3 pracovní dny 2 pracovní dny
Úroveň priority Popis
🔴 Kritická (Priorita 1) Kritické selhání systému nebo zásadní bezpečnostní narušení
 • Systém není z internetu přístupný
 • Obchodní činnost zákazníka je vážně ovlivněna
 • Některé základní funkce nefungují správně nebo jsou nedostupné
🟡 Důležitá (Priorita 2) Systém je funkční, ale je zatížen chybami nebo má snížený výkon
 • Výkon je pomalejší a požadavky trvají delší dobu než obvykle
 • Významné chyby v aplikaci, které znemožňují dokončení úkolů v systému nebo vyžadují složité řešení
🔵 Nízká (Priorita 3) Systém je funkční, ale objevují se drobné problémy, které nemají vliv na podnikání zákazníka, nebo existují potenciální problémy s dopadem do budoucna.
 • Základní funkce jsou funkční, ale s chybami, které vyžadují drobná manuální řešení
 • Špatné označení a textové formulace v systému
 • Drobné chyby v UI/UX a navigaci
 • Požadavky na manipulaci s daty
 • Návrhy na zlepšení kvality
 • Návrhy na nové funkce
 • Ostatní dotazy a požadavky


3. Vlastník je oprávněn dočasně a krátkodobě přerušit provoz Aplikace za účelem provedení průběžné údržby Aplikace, přičemž tato opatření bude Vlastník činit přednostně mezi 01:00 a 06:00 hod středoevropského času. Vlastník není povinen Partnerovi notifikovat přerušení provozu Aplikace v očekávané délce do 10 minut. Je-li Vlastníkem plánována odstávka Aplikace či přerušení jejího provozu delšího trvání, Vlastník o tomto informuje Partnera alespoň 5 dnů předem. Přerušení provozu Aplikace v souladu s tímto odstavcem se nepovažuje za porušení povinností Vlastníka.
4. Vlastník v rámci vývoje Aplikace připravuje a implementuje aktualizace a upgrady Aplikace. Vlastník si vyhrazuje právo rozhodnout, zda nově implementovaný upgrade bude Partnerovi zpřístupněn s ohledem na úroveň Aplikace (balíčku), která je v souladu se Smlouvou Partnerovi poskytována, kdy některé upgrady mohou být určeny pouze pro některé balíčky služeb Vlastníka.
5. V případě porušení SLA podmínek ze strany Vlastníka má Partner právo na slevu 10 % z fakturace za následující měsíc, a to za každý jednotlivý den trvání tohoto porušení, až do výše 100 %.

ČLÁNEK 7: Práva k Aplikaci a licenční podmínky

 1. Partner bere na vědomí, že Aplikace je autorským dílem a jako taková je chráněna autorským právem, resp. obsahuje složky chráněné autorským právem a právy k průmyslovému vlastnictví. Majetková práva k Aplikaci podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, jakož i podle mezinárodních dohod o autorském právu, jichž je Česká republika smluvní stranou, náleží Vlastníkovi, jenž je oprávněn k jejich výkonu včetně udílení licencí.
 2. Partner dále bere na vědomí, že Aplikace, včetně jejích hmotných složek a majetkových práv chráněných autorským zákonem, resp. právem duševního vlastnictví, zůstává po celou dobu účinnosti této Smlouvy ve vlastnictví Vlastníka a nepřechází na Partnera.
 3. Žádné ujednání Smlouvy ani ustanovení těchto VOP
  1. nezakládá Partnerovi žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Vlastníka a opačně, tedy že tato Smlouva neuděluje Vlastníkovi žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Partnera; partner i Vlastník jsou však oprávněni přiměřeně použít označení druhé Strany v souladu s čl. 15 těchto VOP pro účely prezentace svých služeb či marketingu;
  2. nezakládá Partnerovi licenci či jiné právo ke zdrojovým kódům Aplikace či jakékoli její části v jakékoli podobě;
  3. nezakládá Partnerovi licenci či jiné právo ke grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) Aplikace či jeho jednotlivým prvkům chráněným jako předměty práva duševního vlastnictví;
  4. nezakládá Partnerovi právo k samostatnému provozování Aplikace bez součinnosti Vlastníka či jinak než na serverech vlastníka, jeho jiné infrastruktuře nebo infrastruktuře Vlastníkových smluvních partnerů.
 4. Vlastník prohlašuje, že Aplikace není zatížena jakýmikoliv právními vadami, zejména (nikoliv však výlučně) právy třetích osob a že Vlastník je oprávněn udělit Partnerovi licence v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. Partner však bere na vědomí, že součástí Aplikace mohou být produkty třetích stran. Vlastník odpovídá za to, že získal od veškerých třetích osob, které se podílely na vytvoření Aplikace, práva k užití jejich výsledků tvůrčí činnosti alespoň v rozsahu stanoveném v tomto článku.
 5. Vlastník Smlouvou uděluje Partnerovi osobní, nepřenosnou a nevýhradní licenci k užívání Aplikace pro účely realizace předmětu činnosti Partnera. Licence podle tohoto odstavce je časově omezena na dobu, na kterou je Smlouva uzavírána. Licence v rozsahu stanoveném v tomto odstavci se vztahuje i na případné aktualizace či upgrady Aplikace nebo jejích částí poskytnuté Partnerovi na základě vzájemného ujednání Smluvních stran.
 6. Poskytnutím Servisních služeb nabývá Partner osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k užití složek Servisních služeb chráněných právem duševního vlastnictví. Licence podle tohoto odstavce je časově omezena na dobu, na kterou je Smlouva uzavírána. Z opatrnosti pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že poskytování Servisních služeb je podmíněno trváním licence k užívání Aplikace.
 7. Z ujednané odměny Vlastníka představuje 90 % výše odměny cenu za licenci k užívání Aplikace a 10 % výše odměny představuje cenu za poskytnuté Servisní služby a licenci k užití složek Servisních služeb chráněných právem duševního vlastnictví.
 8. Licence poskytnuté podle tohoto článku jsou teritoriálně omezeny a poskytují se pro území státu, v němž má Partner registrované sídlo. Teritoriální omezení licence dle tohoto odstavce však nevylučuje právo a možnost Partnera užívat Aplikaci v souladu se Smlouvou pro účely poskytování svých služeb a realizaci zakázek na území jiných států, v nichž Partner své služby poskytuje.
 9. Aplikaci a složky Servisních služeb chráněné právem duševního vlastnictví je Partner na základě licence udělené Smlouvou oprávněn užít pouze pro účely realizace předmětu své činnosti.
 10. Licence poskytnuté podle tohoto článku není Partner oprávněn postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka, ani není oprávněn k Aplikaci udělit podlicenci třetí osobě. Partner však může umožnit užívání Aplikace prostřednictvím uživatelských (neadministrátorských) účtů svým zaměstnancům, členům orgánů, spolupracujícím dodavatelům, jakož i subjektům, které tvoří s Partnerem podnikatelské seskupení (koncern). Zřízení uživatelských účtů k Aplikaci dle tohoto odstavce není v rozporu s licenčnímu podmínkami dle Smlouvy a těchto VOP.
 11. Partner není oprávněn umožnit třetí osobě přístup k administrátorskému účtu k Aplikaci neoprávněným třetím osobám, s výjimkou pověřených zaměstnanců či servisních techniků Partnera.
 12. V případě ukončení Smlouvy, ať již uplynutím času, výpovědí, nebo jiným právem předvídaným způsobem, licence udělené v souladu se Smlouvou a VOP zanikají.
 13. Automatickým prodloužením doby trvání Smlouvy dochází současně k automatickému prodloužení doby trvání licencí udělených Partnerovi dle Smlouvy a VOP, a to nejdéle na dobu platnosti Smlouvy.
 14. Vlastník výslovně prohlašuje, že veškerá data předaná mu Partnerem (včetně dat zadaných do Aplikace Partnerem či osobami, jimž Partner umožnil užívání Aplikace) bude zpracovávat pouze za účelem plnění povinnosti dle Smlouvy. Vlastník dále prohlašuje, že nijak nevyužije, zejména, nikoliv však výlučně, pro komerční účely nebo nezneužije data, která mu budou Partnerem předána ať již v tištěné či elektronické podobě, prostřednictvím Aplikace či vzájemnou komunikací Smluvních stran pro jiné účely, než je v souladu s předmětem Smlouvy.

ČLÁNEK 8: Správa Aplikace a odpovědnost smluvních stran

 1. Vlastník vytvoří Partnerovi administrátorský přístup do Aplikace do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy a ve stejné lhůtě mu elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě zašle příslušné funkční přístupové údaje. Partner je povinen bez zbytečného odkladu po doručení přístupových údajů prověřit jejich funkčnost a spolu s tím i funkčnost Aplikace. Případné problémy je Partner povinen neprodleně s jejich bližší specifikací sdělit Vlastníkovi emailem na adresu uvedenou ve Smlouvě. V takovém případě zajistí vlastník nápravu v co nejkratším termínu.
 2. Vlastník se zavazuje poskytovat Servisní služby dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí, kterou lze očekávat od kvalifikované osoby se zkušenostmi v oblasti informačních technologií.
 3. Vlastník zajistí, aby Aplikace pracovala při předpokládaném zatížení s odezvou umožňující její běžné užívání.
 4. Vlastník prohlašuje, že Aplikace vyhovuje bezpečnostním standardům, jejichž užití je obvyklé u obdobných on-line aplikací a odpovídá svou technickou úrovní aktuálním poznatkům v oblasti bezpečnosti informačních technologií.
 5. Vlastník neodpovídá za charakter či obsah údajů nebo dat zadaných do Aplikace Partnerem, jeho pracovníky, potenciálními pracovníky, smluvními partnery, klienty či jinými osobami, jimž je Partner oprávněn zřídit přístup do Aplikace. Stejně tak Vlastník neodpovídá za zákonnost shromáždění těchto údajů či dat ze strany osob uvedených v předchozí větě a jejich vložení do Aplikace.
 6. Partner je povinen v Aplikaci ukládat jen údaje či data, jež neporušují práva jiných osob nebo nejsou v rozporu se zákonem. Za předpokladu, že jsou data do Aplikace ukládána jinou osobou než Partnerem, zajistí Partner splnění všech zákonných předpokladů potřebných pro naplnění požadavku shromáždění a zpracování předmětných dat (například plnění informačních povinností, omezení okruhu shromažďovaných dat apod.).
 7. Partner je odpovědný za úpravy a nastavení, které prostřednictvím svého administrátorského přístupu provede v Aplikaci (například výběr formulářových polí pro sběr dat, nastavení požadavků na povinné zadávání údajů, defaultní zaškrtnutí checkboxů apod.). Vlastník není bez souhlasu Partnera oprávněn provádět jakékoli zásahy do Partnerem provedených nastavení, ledaže to odůvodňuje zájem na zajištění řádného fungování Aplikace či zájem na minimalizaci rizik plynoucích z případného protiprávního jednání.
 8. Partner je odpovědný za správu přístupů a uživatelských účtů osob, jimž v souladu s touto smlouvou zřídí přístup do Aplikace (zřízení účtů, jejich zpřístupnění, dočasná blokace, rušení, vyřizování problémů s přístupy apod.). V rámci této správy Partner označí pro osoby uvedené v předchozí větě svůj kontakt, na kterém se na něho budou moci obracet v souvislosti se správou jejich účtů Partnerem. Vlastník prohlašuje, že ke správě uživatelských účtů poskytne Partnerovi dostatečné nástroje v rámci administrátorského přístupu.

ČLÁNEK 9: Fakturační a platební podmínky

 1. Je-li ve Smlouvě sjednána odměny Vlastníka
  1. paušální měsíční částkou, bude odměna hrazena Partnerem měsíčně, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Vlastníkem do 14. dne kalendářního měsíce, který je předmětem fakturace;
  2. procentem z celkové částky, kterou Partner v příslušném měsíci vyúčtuje svým odběratelům (obchodním partnerům) za hodiny odpracované svými pracovníky, které jsou evidovány v Aplikaci (model „pay as you go“), bude odměna hrazena Partnerem měsíčně, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Vlastníkem do 14. dne po uplynutí kalendářního měsíce, který je předmětem fakturace.
 2. Na základě faktur – daňových dokladů vystavených Vlastníkem do 14. dne po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, případně na základě faktur vystavených za následující kalendářní měsíc budou dále Partnerem hrazeny úhrady, na které Vlastníkovi vznikl nárok dle Smlouvy nebo těchto VOP (např. úhrada za překročení kapacit Aplikace dle smlouvy, úhrada za servisní služby poskytované nad rámec sjednané úrovně servisních služeb či úhrada za jiná plnění dle případných individuálních objednávek Partnera.
 3. Faktury – daňové doklady dle Smlouvy bude Vlastník vystavovat Partnerovi v elektronické podobě a bude mu je zasílat e-mailem na adresu uvedenou ve Smlouvě.
 4. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, činí splatnost faktur – daňových dokladů nejméně čtrnáct dní, přičemž určující je v každém jednotlivém případě lhůta splatnosti uvedená na příslušné faktuře – daňovém dokladu. Faktura – daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacenou, je-li nejpozději poslední den této lhůty účtovaná částka připsána ve prospěch účtu Vlastníka uvedeného na příslušné faktuře.
 5. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, nebo bude obsahovat chybné cenové údaje, je Partner oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Vlastníkovi s uvedením zjištěných vad či nedostatků. Vlastník je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Partnerovi.
 6. V případě, že se Partner dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého plnění dle tohoto článku, je Vlastník oprávněn požadovat po Partnerovi úhradu zákonných úroků z prodlení ve výši stanovené zákonem ke dni, kdy prodlení nastalo.

ČLÁNEK 10: Doložka o výročním navýšení odměny Vlastníka

 1. Vlastník je oprávněn zejména ke krytí inflace jednou ročně jednostranně zvýšit výši odměny sjednané ve Smlouvě s účinností od výročí uzavření Smlouvy na následující období trvání Smlouvy, a to maximálně o 5 % stávající výše odměny bez DPH.
 2. Zvýšení výše odměny dle předchozího odstavce oznámí Vlastník písemně e-mailem Partnerovi nejpozději 3 měsíce před příslušným výročím uzavření Smlouvy, jinak toto právo Vlastníka zaniká.

ČLÁNEK 11: Odpovědnost za vady

 1. Vlastník odpovídá za vady Servisních služeb, které poskytne Partnerovi na základě Smlouvy. Případné vady Servisních služeb je Partner povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit Vlastníkovi na servisní email uvedený ve Smlouvě a uvést jejich dostatečnou specifikaci. Vlastník na základě oznámení Partnera zajistí ve lhůtě přiměřené vzhledem k povaze notifikovaných vad jejich nápravu.
 2. Vlastník odpovídá za to, že Aplikace je v souladu s podmínkami stanovenými právními předpisy. Vlastník rovněž odpovídá za to, že je Aplikace použitelná pro účely vyplývající ze Smlouvy. V případě změn právních předpisů, které budou mít vliv na požadavky kladené na Aplikaci, uvede vlastník Aplikaci do souladu s příslušnými požadavky do doby nabytí účinnosti příslušných změn právních předpisů, a nebude-li to možné, v přiměřené době po nabytí jejich účinnosti, přičemž na požádání Partnera jej informuje o předpokládaném termínu implementace.
 3. Za škodu či jinou újmu utrpěnou Partnerem v důsledku vad Aplikace, její nedostupnosti či nefunkčnosti odpovídá Vlastník maximálně do výše trojnásobku měsíční odměny bez DPH sjednané ve Smlouvě. Je-li odměna ve Smlouvě sjednaná procentem z částky vyúčtované měsíčně Partnerem jeho odběratelům (pay as you go), odpovídá Vlastník za škodu či jinou újmu utrpěnou Partnerem maximálně do výše trojnásobku průměrné měsíční Odměny Vlastníka za dobu trvání Smlouvy.
 4. Vlastník neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
  1. obsluhou Aplikace ze strany Partnera či třetích osob, která je v rozporu s doporučeními Vlastníka nebo touto smlouvou,
  2. užitím Aplikace, které je v rozporu s právními předpisy nebo doporučeními Vlastníka, či které sleduje účel zakázaný právním řádem ČR.

ČLÁNEK 12: Smluvní pokuty

 1. V případě výskytu události dle čl. 4 odst. 3 písm. c) těchto VOP delší než 1 den má Partner právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1/30 (slovy: jedné třicetiny) výše odměny za příslušný kalendářní měsíc sjednané ve Smlouvě. V případě uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto odstavce bude o uplatněný nárok Partnera snížena výše odměny Vlastníka za příslušný měsíc.
 2. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody nebo na odstoupení od Smlouvy za podmínek sjednaných ve Smlouvě a těchto VOP.
 3. Smluvní pokutu je druhá Smluvní strana povinna uhradit do pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. V případě pochybností se má výzva za doručenou třetí den po jejím odeslání.

ČLÁNEK 13: Ukončení Smlouvy

 1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených ve Smlouvě, těchto VOP či Občanském zákoníku.
 2. Vlastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
  1. v případě prodlení Partnera s úhradou jakéhokoli peněžitého plnění splatného dle Smlouvy o více než třicet (30) dnů, pokud není dlužná částka uhrazena ani v dodatečné lhůtě deseti (10) dnů od doručení písemné výzvy Vlastníka,
  2. v případě užívání Aplikace ze strany Partnera či osob, jimž k ní Partner zřídil přístup, při němž nebo v jehož důsledku bude existovat důvodné podezření, že užíváním došlo či může dojít ke spáchání trestního činu či přestupku dle obecně závazných právních předpisů České republiky;
  3. v případě jiného podstatného porušení povinností Partnera, které nebude odstraněno ani do deseti (10) dnů od doručení písemné výzvy Vlastníka;
  4. v případě, kdy bude rozhodnuto o vstupu Partnera do likvidace;
  5. v případě, kdy bude s Partnerem zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického insolvenčního návrhu Partnera;
  6. v případě, kdy bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Partnera v insolvenčním řízení zahájeném na návrh některého z věřitelů Partnera.
 3. Partner je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
  1. v případě dlouhodobé (více než pět dnů) nedostupnosti či nefunkčnosti Aplikace, která nebude napravena ani ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení písemné výzvy Partnera;
  2. v případě, kdy bude rozhodnuto o vstupu Vlastníka do likvidace;
  3. v případě, kdy bude s Vlastníkem zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického insolvenčního návrhu Vlastníka;
  4. v případě, kdy bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Vlastníka v insolvenčním řízení zahájeném na návrh některého z věřitelů Vlastníka.
 4. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a prokazatelně doručené druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být uveden odkaz na ustanovení Smlouvy, těchto VOP či právních předpisů, které právo na odstoupení od smlouvy zakládá. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.
 5. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li odstoupení zasláno druhé smluvní straně emailem.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé před platným odstoupením od Smlouvy nejsou odstoupením dotčeny. Z opatrnosti pro vyloučení pochybností dále Smluvní strany výslovně sjednávají, že se odstoupení od Smlouvy nedotýká povinností chránit důvěrné informace dle čl. 14 těchto VOP.

ČLÁNEK 14: Důvěrnost informací

 1. Každá ze Smluvních stran se zavazuje udržovat v tajnosti druhou Smluvní stranou předané podklady, data, jakož i další informace a dokumentaci, které se dozvěděla v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním, a to i v případě, že tyto informace netvoří předmět obchodního tajemství (dále jen „Důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny k ochraně Důvěrných informací zavázat i osoby, zejména členy svých orgánů, jež se s těmito informacemi seznámí, a to minimálně v rozsahu dle Smlouvy a těchto VOP.
 2. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv Důvěrné informace, ať už v ústní, písemné, elektronické, či v jiné podobě, získané v průběhu všech jednání s druhou Smluvní stranou či v průběhu plnění Smlouvy nepoužijí v rozporu s účelem, k němuž byly poskytnuty, ani je neprozradí, nebo k nim neumožní přístup jiným způsobem třetím osobám.
 3. Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny skutečnosti, s výjimkou informací veřejně přístupných, o kterých se Smluvní strany dozví v souvislosti se Smlouvou, a to jak v době před jejím uzavřením, tak během její realizace a i po jejím ukončení.
 4. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku se nevztahuje, popř. se přestane vztahovat na skutečnosti, které jsou veřejně známé v době jejich poskytnutí nebo se po jejich poskytnutí stanou veřejně známé jinak než porušením Smlouvy, těchto VOP nebo právního předpisu. Bez ohledu na výše uvedená ujednání se povinnost zachování důvěrnosti nebude vztahovat na žádné informace, které:
  1. jsou či se následně stanou veřejně známými bez viny příslušné Smluvní strany; nebo
  2. již byly v držení příslušné smluvní strany v okamžiku prvního kontaktu s druhou Smluvní stranou; nebo
  3. se v souladu se zákonem stanou dostupnými pro příslušnou Smluvní stranu prostřednictvím třetí strany, aniž by byl porušen závazek důvěrnosti; nebo
  4. je nezbytné poskytnout jiné osobě, úřadu či instituci, pokud takové poskytnutí je vyžadováno na základě zákona nebo jiného závazného právního předpisu nebo rozhodnutí soudu.
 5. Vlastník bere na vědomí, že s ohledem na účel a charakter Aplikace bude Partner do aplikace zadávat konkrétní údaje o svých dodavatelích, obchodních partnerech, pracovnících a realizovaných projektech, včetně osobních údajů a cenových specifikací. Informace zadané za trvání této Smlouvy Partnerem do Aplikace, včetně případné dokumentace, jsou předmětem jeho obchodního tajemství. Z důvodu vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že za Důvěrné informace budou považovány jakékoliv informace, které Partner zadá do Aplikace, a dále jakékoliv informace, které Partner e-mailem nebo písemně označí jako důvěrné a dále tyto informace Partnera zadané do Aplikace:
  1. jakékoliv informace o společnosti Partnera včetně účetních a ekonomických informací,
  2. jakékoliv informace o dodavatelích nebo subdodavatelích Partnera,
  3. jakékoliv informace o klientech a obchodních partnerech Partnera,
  4. jakékoliv informace o produktech, službách Partnera nebo společenských akcích a jiných eventech organizovaných Partnerem nebo na kterých se Partner jako dodavatel účastní,
  5. jakékoliv další informace Partnera nebo o Partnerovi, které bude obsahovat Aplikace.
 6. Vlastník je oprávněn Důvěrné informace užívat pro potřeby plnění závazků ze Smlouvy, zejména za účelem poskytování konzultací a uživatelské podpory Partnerovi, za účelem fakturace a ověření údajů nutných k provedené fakturace, za účelem revize výše Odměny či za účelem nápravy Partnerem oznámených vad Aplikace.
 7. Partner se zavazuje, že neosloví s nabídkou spolupráce jinou konkurenční společnost, která by byla schopna vyvinout produkt analogický Aplikaci a neprozradí jakékoliv neoprávněné třetí osobě přístupové údaje hlavního administrátora.
 8. Žádné ustanovení Smlouvy nebude považováno ani vykládáno jako poskytnutí či přenechání jakýchkoli licencí či práv k informacím, které Vlastník poskytl Partnerovi, nedohodnou-li se písemně jinak či nebude-li to jednoznačně vyplývat z textu této smlouvy.

ČLÁNEK 15: Marketing

 1. Smluvní strany jsou po podpisu Smlouvy oprávněny zveřejnit v nezbytném rozsahu informace o vzájemné spolupráci prostřednictvím sociálních sítí, internetových stránek (v případě Vlastníka na webu onsinch.com) a dalších komunikačních kanálů, jakož i postupovat v součinnosti při případných marketingových aktivitách, a to v souladu s následujícími podmínkami:
  1. Branding a publicita:
   1. Obě Strany udělují druhé Straně nevýlučnou licenci k užití svých obchodních jmen, označení a log, omezenou pro účely marketingové komunikace související s obchodní spoluprací Stran.
   2. Konkrétní podmínky užití příslušných jmen, označení a log vztahující se zejména k jejich velikostem, umístěním a barvám, budou druhé Straně sděleny zejména prostřednictvím brand manuálů, tak, aby jejich užitím nebyla nepříznivě dotčena jejich integrita.
   3. Jakékoli užití jmen, označení či log druhé Strany nad rámec účelu vymezeného v těchto VOP vyžaduje předchozí písemné schválení druhé Strany.
  2. Společné marketingové aktivity:
   1. Obě Strany souhlasí se vzájemnou spoluprací na společných marketingových aktivitách jako jsou například case studies či vzájemné sdílení obsahu na sociálních sítích za účelem podpory a rozvoje značky druhé smluvní strany v dobré víře.
  3. Marketingové materiály a práva k nim:
   1. Práva k marketingovým materiálům vytvořeným společným postupem obou Stran, jako například grafice, videím či psanému obsahu budou náležet ve shodném rozsahu oběma Stranám. Strany si navzájem udělují nevýlučnou a nepřevoditelnou licenci k užití společně vytvořených materiálů výhradně pro marketingové účely související se vzájemnou spoluprací Stran.
 2. Smluvní strany udělují souhlas se vzájemným kontaktováním prostřednictvím marketingových oddělení za účelem referencí, recenzí či přípravy jiných marketingových podkladů a související komunikace.

ČLÁNEK 16: Ochrana osobních údajů a dat

 1. Vlastník bere na vědomí, že data zadaná Partnerem do Aplikace mohou obsahovat osobní údaje. Partner jako správce údajů odpovídá za zákonnost shromažďování těchto osobních údajů, které Vlastníkovi v souvislosti s touto smlouvou předává ke zpracování. Partner prohlašuje, že je oprávněn pověřit Vlastníka zpracováváním osobních údajů v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.
 2. Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti a dodržovat omezení stanovené právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů.
 3. Rozsah a činnosti zpracování osobních údajů dle této Smlouvy se liší v závislosti na druhu individuálních služeb poskytovaných Vlastníkem Partnerovi, a to:
  1. Služba uložení dat v Aplikaci; a
  2. Servisní služby dle Smlouvy, které vyžadují přístup k datům Partnera.
 4. Předmětem činnosti zpracování osobních údajů dle odst. 3 písm. a) tohoto článku je ukládání dat Partnera v Aplikaci v rozsahu určeném Partnerem, a to na základě jeho příkazů zadávaných do Aplikace a jeho interakce s uživatelským prostředím Aplikace a jejich zálohování. Účelem zpracování je plnění povinností Vlastníka dle Smlouvy a umožnění řádného užívání Aplikace pro potřeby činnosti Partnera.
 5. Předmětem činnosti zpracování osobních údajů dle odst. 2. písm. b) tohoto článku je nahlížení do osobních údajů a/nebo jejich zpřístupnění přenosem, k čemuž dochází v souvislosti s poskytováním Servisních služeb na pokyn či žádost Partnera v souladu s příslušnou úrovní SLA dle Smlouvy a těchto VOP. Účelem zpracování je provedení analýzy požadavku Partnera, nalezení vhodného řešení a jeho realizace.
 6. Smluvní strany berou na vědomí, že Vlastník bude mít v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy přístup k následujícím kategoriím osobních údajů, které bude na základě pokynů Partnera po omezenou dobu zpracovávat:
  1. identifikační osobní údaje, adresné a kontaktní údaje subjektů údajů;
  2. popisné osobní údaje (zejména údaje o zaměstnání, vzdělání, titulech a jiné);
  3. vybrané údaje finanční povahy (personální a mzdové údaje, účetní podklady obsahující osobní údaje);
  4. osobní údaje týkající se realizace pracovních úkolů.
 7. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou ze strany Vlastníka zpracovávány, jsou zaměstnanci Partnera a třetí osoby, jejichž údaje jsou obsaženy v databázích Partnera zanesených do Aplikace, např. zákazníci, obchodní partneři či dodavatelé Partnera.
 8. Vlastník je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu Partnera zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele. Vlastník je v takovém případě povinen zajistit, aby jakýkoli další zpracovatel dodržoval podmínky zpracování ve stejném rozsahu, jako je stanoveno těmito VOP, zejména jde-li o zavedení technických a organizačních opatření na ochranu dat.
 9. Vlastník je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Partnera, který je správcem osobních údajů. Pokyny uděluje Partner prostřednictvím interakce s uživatelským prostředím Aplikace a dále prostřednictvím komunikace s Vlastníkem týkající se Servisních služeb, jak je ujednáno v těchto VOP.
 10. Doba trvání zpracování se sjednává na dobu určitou, a to až do skončení poskytování konkrétní služby spojené se zpracováním osobních údajů dle Smlouvy a těchto VOP, případně až do vyřízení požadavku Partnera a ověření funkčnosti provedeného řešení.
 11. Vlastník je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, ani jinému zneužití osobních údajů.
 12. Vlastník prohlašuje a Partnerovi zaručuje, že disponuje dostatečnými technickými a organizačními prostředky z pohledu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) k zabezpečení a ochraně osobních údajů zpracovávaných dle Smlouvy.
 13. Vlastník je povinen Partnerovi na žádost doložit, že při zpracování osobních údajů dodržuje veškeré povinnosti stanovené Smlouvou a GDPR a umožnit mu kontrolu dodržování svých povinností dle tohoto článku VOP.
 14. V případě ukončení Smlouvy je Vlastník povinen Partnerovi vydat veškeré osobní údaje, k jejichž zpracování docházelo při plnění Smlouvy, nebo je na písemný pokyn Partnera vymazat či jinak zlikvidovat.
 15. Smluvní strany se dohodly, že Partner jako správce údajů je povinen zajistit Subjektům údajů realizaci veškerých práv, která vůči němu zejména podle GDPR mohou uplatnit. V případě, že se Subjekt údajů obrátí se svou žádostí na Vlastníka, je Vlastník povinen bez zbytečného odkladu předat požadavek Subjektu údajů Partnerovi a o předání požadavku Partnerovi jako správci Subjekt údajů informovat.
 16. Smluvní strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při zajišťování plnění povinností, zejména podle čl. 32 až 36 GDPR.

ČLÁNEK 17: Různé

 1. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna jednostranně postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, resp. jednostranně započítávat pohledávky vzniklé na základě této smlouvy oproti jakýmkoli pohledávkám druhé Smluvní strany.
 2. Vlastník je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP, přičemž okamžikem oznámení se upravené VOP stávají automaticky součástí Smlouvy ke dni doručení oznámení Partnerovi. Změny VOP budou Partnerovi oznámeny e-mailem nebo upozorněním v Aplikaci. Nesouhlasí-li Partner se změnou těchto VOP, má ve lhůtě 14 dnů právo Smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou, a to písemnou výpovědí doručenou Vlastníkovi. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Vlastníkovi.
 3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost těchto VOP jako celku. Pro tento případ se obě Smluvní strany bez výhrad zavazují, že neplatné ustanovení VOP bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění neplatnosti, neúčinnosti či nevymahatelnosti, nebo bude vymazáno a nahrazeno ustanovením novým, které svým obsahem, smyslem a účelem bude co nejblíže nahrazovanému ustanovení.

ČLÁNEK 18: Platnost a účinnost

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2024.

OnSinch, s.r.o.