Worforce tipy

Jak se orientovat v dynamice krátkodobého zaměstnávání

Prozkoumejte výhody a řízení krátkodobého zaměstnávání s OnSinch, který zvyšuje efektivitu plánování a pomáhá řešit jeho nevýhody.

Přihlásit k odběru

Subscribe

Krátkodobá práce je stále oblíbenější jak pro organizace, které chtějí zvýšit svou pružnost, tak pro pracovníky, kteří vyhledávají flexibilitu příležitosti nárazové práce. Proto je nezbytné porozumět povaze krátkodobých závazků, charakteristice této práce a výhodám a nevýhodám zaměstnávání pracovníků v krátkodobém režimu.

Charakteristika a definice krátkodobé práce

Krátkodobá práce či brigáda označuje pracovní poměr, který trvá po omezenou dobu, obvykle kratší než jeden rok. Může se jednat o sezónní pozice, práce na projektech nebo role, které nahrazují nepřítomnost stálého zaměstnance. Pracovníci jsou na tyto pozice obvykle najímáni prostřednictvím agentur nebo jsou to samostatně výdělečně činní dodavatelé. Mezi hlavní charakteristiky krátkodobé práce pak patří:

 • Krátkodobé smlouvy na dobu určitou
 • Flexibilní pracovní doba a pracovní režim
 • Omezené nebo žádné benefity

Výhody a nevýhody zaměstnávání krátkodobých pracovníků

Výhody:

 • Nákladově efektivní: Krátkodobí pracovníci mohou organizacím ušetřit peníze, protože snižují potřebu stálých zaměstnanců a eliminují výdaje na benefity.

 • Flexibilita: V případě využití krátkodobých pracovníků je snazší reagovat na výkyvy v pracovním zatížení, což podnikům umožňuje zvyšovat nebo snižovat počet pracovní síly dle potřeby.

 • Přístup ke specializovaným dovednostem: Krátkodobí pracovníci mohou přinést cenné odborné znalosti, které nemusí být v organizaci k dispozici, a pomoci tak dokončit specifické projekty nebo úkoly.

Nevýhody:

 • Vysoká fluktuace: Krátkodobí pracovníci nemusí v organizaci zůstat dlouho, což vede k častému najímání a může znamenat i navýšení nákladů na školení.
  Aplikace OnSinch nabízí systém zpětné vazby, což může pomoci snížit fluktuaci tím, že zaměstnavateli poskytne důležité informace a zvýší spokojenost pracovníků.

 • Nedostatek zapojenosti: Krátkodobí pracovníci mohou být méně zainteresováni na úspěchu organizace a mohou upřednostňovat své vlastní kariérní cíle před cíli společnosti.
  Aplikace OnSinch nabízí systém virtuálních odměn - odznaků za vykonanou práci či dosáhnutí jistých dovedností či milníků a dodá jim tak pocit zapojenosti a kariérního úspěchu.

 • Problémy s integrací: Začlenění krátkodobého pracovníka do stávající organizační struktury organizace, zejména pokud jde o komunikaci a soudržnost týmu, představuje nezanedbatelnou výzvu.
  Aplikace OnSinch a její portál pro pracovníky usnadní integraci přehledností a dostupností potřebných informací a jasnou komunikací.

Úloha manažera krátkodobých pracovníků

Řízení krátkodobých pracovníků se od řízení zaměstnanců na plný úvazek liší a vyžaduje specifické dovednosti a strategie k zajištění úspěchu. Pochopení role manažera krátkodobých pracovníků je klíčové pro jejich efektivní integraci a maximalizaci jejich přínosu.

Klíčové povinnosti a odpovědnosti při řízení krátkodobých pracovníků

Manažeři, kteří dohlížejí na krátkodobé pracovníky, mají několik základních povinností, mezi které patří:

 • Nábor: Identifikace a výběr vhodných krátkodobých pracovníků na základě jejich dovedností, zkušeností a kapacity.
  Aplikace OnSinch nabízí pomoc formou funkce pro uchazeče
 • Školení: V rámci onboardingu je třeba zajistit, aby se krátkodobí pracovníci a brigádníci mohli rychle a bezproblémově zapojit do pracovního procesu. Tedy zajistit, aby se jim dostalo náležité orientace a školení, aby mohli efektivně plnit své úkoly.
  Aplikace OnSinch nabízí plánování událostí - školení a také nabízí dostatek přehlednéhoa strukturovaného prostoru v portálu pracovníka pro návody, školící videa a otázky a odpovědi, kterými se předejde opětovnému vysvětlování a případnému nedorozumění.
 • Dohled: Sledování a hodnocení výkonu krátkodobých pracovníků, poskytování zpětné vazby, koučování a vedení podle potřeby.
  Aplikace OnSinch nabízí propracovaný systém hodnocení, který manažerům a vedoucím pracovníkům usnadňuje práci a dává přehled o jednotlivých pracovnících.
 • Integrace: Komunikace a spolupráce mezi krátkodobými pracovníky a zaměstnanci na plný úvazek je klíčová.
  Aplikace OnSinch nabízí snadnou cestu, jak toho dosáhnout v nastavení interního systému.
 • Dodržování předpisů: Zajištění toho, aby krátkodobí pracovníci dodržovali firemní zásady, postupy a příslušné předpisy.
  Aplikace OnSinch nabízí přizpůsobitelný modul pro atributy pracovníků a systém hodnocení, které vše udržují přehledné a aktuální.

Kritické dovednosti pro vedení krátkodobých pracovníků

Pro úspěšné řízení krátkodobých pracovníků by měli manažeři mít následující dovednosti:

 • Přizpůsobivost: Být otevřený změnám a flexibilní při řízení různých pracovních režimů.
  Aplikace OnSinch nabízí agilní systém vhodný do rychle se měnícího pracovního prostředí.
 • Komunikace: Umět komunikovat, vhodně a efektivně vyjadřovat očekávání, poskytovat zpětnou vazbu a podporovat otevřený dialog mezi všemi typy zaměstnanců a pracovníků.
  Aplikace OnSinch nabízí například přizpůsobitelná oznámení, která vám rychlou a jasnou komunikaci mohou velmi usnadnit.
 • Empatie a porozumění: Uznávání jedinečných problémů, kterým krátkodobí pracovníci čelí, a řešení jejich obav.
  Aplikace OnSinch nabízí systém zpětné vazby, soukromých poznámek a rychlý komunikační kanál.
 • Řízení času: Efektivní rozdělování zdrojů a stanovování priorit pro zajištění včasného dokončení úkolů.
  Aplikace OnSinch nabízí řízení, plánování a úpravy v reálném čase.
 • Vedení: Motivování, vedení a inspirování krátkodobých pracovníků k využití jejich potenciálu a přispění k úspěchu organizace.
  Aplikace OnSinch nabízí formu odznaků za úspěchy a zvyšuje motivovanost a spokojenost pracovníků.

Nalezení rovnováhy mezi vedení zaměstnanců na plný úvazek a dočasných pracovníků

Jednou ze zásadních výzev, kterým manažeři mohou čelit je nalezení správné rovnováhy mezi zaměstnanci na plný úvazek a krátkodobými pracovníky. Následující tipy mohou manažerům pomoci tuto výzvu úspěšně zvládnout:

One of the main challenges facing managers of temporary workforces is striking the right balance between full-time and temporary employees. The following tips can help managers successfully navigate this challenge:

 • Jasně definujte role a odpovědnosti: Ujistěte se, že jak krátkodobí pracovníci, tak zaměstnanci na plný úvazek rozumí svým povinnostem a tomu, jak zapadají do širší struktury týmu.
  Aplikace OnSinch nabízí detailní popis vypsané pozice.
 • Podporujte spolupráci: Usnadněte budování týmu a vytvářejte příležitosti pro krátkodobé i stálé zaměstnance, aby mohli bezproblémově spolupracovat na projektech.
  Aplikace OnSinch proto nabízí propracovaný systém správy obsahu (CMS).
 • Zajistěte rovnocennou podporu: Nabídněte krátkodobým pracovníkům přístup ke stejným zdrojům a podpoře jako zaměstnancům na plný úvazek, například k možnostem školení a rozvoje.
  Aplikace OnSinch nabízí naplánování speciálních událostí a jejich nabídku specifickým skupinám či jednotlivcům v systému.
 • Uznejte individuální přístup: Oceňte a odměňte úspěchy dočasných i stálých zaměstnanců, abyste vytvořili kulturu inkluzivity a uznání.
  Aplikace OnSinch s tímto může pomoci systémem doporučování zaměstnanců.

Pochopením podstaty krátkodobé práce a ovládnutím umění řízení pracovníků na těchto pozicích mohou organizace využívat nemalých výhod a zajistit si úspěch v dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Sada produktů nabízených společností OnSinch může tento proces usnadnit a zvýšit efektivitu, účinnost  a produktivitu řízení krátkodobé pracovní síly.

Co je krátkodobá práce a jaké jsou její charakteristiky?

Krátkodobá práce či brigáda označuje pracovní poměr, který trvá po omezenou dobu, obvykle kratší než jeden rok. Může se jednat o sezónní pozice, práce na projektech nebo role, které nahrazují nepřítomnost stálého zaměstnance. Klíčovými charakteristikami krátkodobé práce jsou například krátkodobé smlouvy na dobu určitou,
flexibilní pracovní doba a pracovní režim, omezené nebo žádné benefity a možnost změny v hlavní pracovní poměr. 

Jaké jsou výhody a nevýhody zaměstnávání krátkodobých pracovníků?

Výhody zaměstnávání krátkodobé pracovní síly zahrnují například efektivitu nákladů, flexibilitu, přístup ke speciálním dovednostem a zvýšenou výkonnost. Nevýhodou pak může být vyšší fluktuace pracovníků, nedostatek zapojenosti, problémy s začleněním pracovníků. Avšak mnoha z těchto problémů je možné předejít používáním vhodného softwarového řešení pro řízení lidí jako je OnSinch.

Jaké jsou klíčové povinnosti a odpovědnosti managementu při řízení krátkodobých pracovníků.

Manažeři, kteří dohlížejí na krátkodobé pracovníky, mají několik základních povinností, které zahrnují nábor, zaškolení, sledování a hodnocení jejich výkonu, zprostředkování komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci a krátkodobými spolupracovníky a dohled nad dodržováním firemních zásad, postupů a předpisů.

Které dovednosti jsou pro vedení krátkodobých pracovníků kritické?

Naprosto zásadní dovednosti potřebné k vedení krátkodobých pracovníků s sobě zahrnují adaptabilitu, komunikaci, empatii a porozumění, plánování a hospodaření s časem a vedení. Všechny tyto dovednosti mohou být skvěle doplněny a podpořeny  použitím komplexního systému na řízení pracovní síly jakou je OnSinch. 

Jak nalézt rovnováhu mezi vedením zaměstnanců na plný úvazek a krátkodobých pracovníků?

Dosáhnout rovnováhy mezi zaměstnanci na plný úvazek a krátkodobými pracovníky  můžeme dosáhnout jasně vymezenými rolemi a mírou odpovědnosti, podporováním spolupráce, poskytováním stejné podpory a oceněním jednotlivých výkonů a zásluh. Nástroje, jakými jsou například systém správy obsahu (CMS) a doporučování nových spolupracovníků v aplikaci OnSinch, s tímto mohou lehce pomoci. 

Podobné články

Odebírejte blogové články OnSinch

Nechte si zasílat užitečné tipy a aktualizace OnSinch přímo do své e-mailové schránky.

Přihlásit k odběru